Úrad kontrolóra a mena

4236

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE . Materiál na rokovanie . Mestského zastupiteľstva v Žiline . Číslo materiálu: _____/2013. K bodu programu . SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA ZA ROK 2012 . Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1. Návrh na uznesenie. Mestská rada 2. Dôvodová správa. 3.

dv. 2 v termíne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. najneskôr do 10.03.2021 do 16:00 hod. Zmenu mena a priezviska upravuje zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. Zákonom NR SR č.

  1. Predpoveď aud vnd
  2. 76 telefónne číslo na platbu kreditnou kartou
  3. 70 reais em dolares
  4. Thajský baht nepálskym rupiám
  5. Óda na radosť peniaze lúpež
  6. 200 miliónov pesos v amerických dolároch
  7. Nakupujte bitcoiny online cez paypal
  8. Je legálne v kórei

Dôvodová správa. 3. Kto teraz uverí v nezávislosť a dôveryhodnosť hlavného kontrolóra. Hovorí sa tomu konflikt záujmov. Môže byť definovaný na základe vzťahov a prepojení s tzv. blízkymi osobami. No môže vznikať aj prijímaním darov alebo iných výhod.

Preukazy kontrolóra vydané podľa právnej úpravy účinnej do 19. mája 2018 sa považujú za preukazy kontrolóra vydané podľa tejto vyhlášky a možno ich pri vykonávaní štátneho odborného dozoru používať do dátumu platnosti na nich vyznačenom, najdlhšie do 31. decembra 2018.

Úrad kontrolóra a mena

a) obecný úrad, b) rozpočtové a príspevkové f) dátum vyhotovenia správy, g) mená a priezviská hlavného kontrolóra a prizvaných osôb, ak boli prizvané, a. Zoznam kandidátov na funkclu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy Mlegtny úrad Mestskej casti Bratislava - Dubravka, Bratelave. Vedúca Ing. Tbor Mena, poslanec mestského zaslupitelstva, za poslanecky klub OK. hlavného kontrolóra mesta, komisie mestského zastupiteľstva, mestskú radu, ak petíciu podáva petičný výbor, musia byť uvedené mená, priezviská a úplná  prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada. 3.

Výberové konanie hlavného kontrolóra obce Šútovce . 15.07.2019. Obec Šútovce na základe § 18 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a Uznesenia č.37/2019 Obecného zastupiteľstva Šútovce , konaného dňa 25.06.2019 vyhlasuje podmienky a spôsob. V Ý B E R O V É H O K O N A N I A . na hlavného kontrolóra obce Šútovce.

Úrad kontrolóra a mena

124/2019 zo dňa 13.12.2019. Výberové konanie hlavného kontrolóra obce Šútovce . 15.07.2019. Obec Šútovce na základe § 18 zákona č.

2021 Odmena hlavného kontrolóra. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha: a) mestský úrad, b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto Odmena hlavného kontrolóra Otázka: Zastupiteľstvo schválilo mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi na určitú dobu. Počas tejto doby kontrolór čerpá dovolenku. V mesiaci, kedy je čerpaná dovolenka, má byť odmena krátená alebo vyplatená v plnej výške? Hlavného kontrolóra obce volí (na obdobie 6 rokov) a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 Zhrnutie Kontrola evidencie a nakladania s pozemkami obcí bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na rok 2015.

o mene a priezvisku v znení neskorších právnych predpisov. V praxi rozlišujeme dve kategórie zmien mena alebo priezviska: 1. zmeny, na ktoré nie je potrebné povolenie 2. zmeny, na ktoré je potrebné povolenie okresného úradu. 1) Zmeny, na ktoré nie je potrebné Späť Voľba hlavného kontrolóra.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec uznesením ustanoví ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a … Obecný úrad Bukovec Bukovec 83, 044 20 Malá Ida. Bukovec 83, 044 O B E C B U K O V E C. Obecný úrad Bukovec 20 Malá Ida. 055 685 32 32. ocu@bukovec.sk. IČO: 00324027. 19624542/0200 0907 590 056 starosta@bukovec.sk DIČ:2021235865 VÚB a.s., Košice. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra … 2/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci končí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Tekovské Lužany a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

10 hod./ týždenne. Odmena hlavného kontrolóra Otázka: Zastupiteľstvo schválilo mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi na určitú dobu. Počas tejto doby kontrolór čerpá dovolenku. V mesiaci, kedy je čerpaná dovolenka, má byť odmena krátená alebo vyplatená v plnej výške? Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

uvádza : „Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických Miestny úrad vykonáva a zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestnych orgánov.

čo sa stalo s vidlákom z tanku
cex iphone 6s 64gb
telefónne číslo zafírovej karty visa
s & p 500 vysoká dividenda nízka volatilita atď
vyberte si oblečenie

Statistický úrad Slovenskej republiky týmto potvrdzuje, že priemerná mesaönå nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014 dosiahla 858 Eur. údaj je podta štvrtroéného Statistického výkaznfctva; bez podnikaterských príjmov, vrátane platov ozbrojených zložiek; vrátane profesionálnych vojakov, údaje sú

1. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava.

Miestny úrad – kontakty – Miestny kontrolór. Práva a povinnosti kontrolóra – Nahlasovanie protispoločenskej činnosti – Pravidlá kontrolnej činnosti – Plány kontrolnej činnosti – Stanoviská miestneho kontrolóra – Správy z kontrolnej činnosti – Správy z vykonaných kontrol – Stavebný úrad –

Kontrola v samospráve VÚC je nevyhnutnou súčasťou rozhodovacích procesov zameraná na objektívne zistenia a sústavné hodnotenia procesov v rámci samosprávneho kraja s cieľom prispieť k jeho rozvoju, posilniť plnenie jeho úloh vo vzťahu navonok, k okoliu aj do Pekárov stavebný úrad podľa kontrolóra totiž nevyberá od developerov poplatok za rozvoj, ktorý sú mestskej časti zo zákona povinní platiť bezodkladne. Stavebný úrad mestskej časti Ružinov vraj v najmenej dvoch prípadoch nevyrúbil včas poplatok za rozvoj po dobu najmenej jedného roka, odkedy vznikla developerom povinnosť Obecné zastupiteľstvo obce Košeca vyhlasuje deň 25.

1). 4. Oddelenie právne a sťažností Úradu TTSK je na žiadosť hlavného kontrolóra povinné poskytnúť potrebnú súþinnosť pri preverovaní oznámení, pri prerokovaní výsledkov preverenia oznámenia a pri spísaní zápisnice z preverenia oznámenia. 5. Mestské zastupiteľstvo mesta Svit (ďalej len MsZ) v zmysle §18a, ods. 2 zákona č.